İletişim Hattı +90 312 431 43 59
Mesleğimizin ve Derneğimizin Tarihçesi


VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ MESLEĞİ VE DERNEĞİMİZ

 Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ülke genelinde yaygın olarak ortaya çıkan “at vebası” ve “sığır vebası” gibi salgın hayvan hastalıklarına karşı etkin ve acil mücadelenin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için 14 Ekim 1910 tarihinde İstanbul Ahırkapı’da “Tatbikat-ı Baytariye” adı altında bir okul açılır.

Okulun İlk müdürü Ali Rıza Efendi, müdür muavini ise Bahur Efendi’dir. Meslek dersleri hocaları ise Seyfettin Efendi, Neşet Efendi, Nikolaki Efendi ve Santur Efendi’dir. Okula Osmanlı tebasından 18-25 yaş arasında olan idadi (lise) mezunu gençler sınavsız, rüştiye (ortaokul) mezunu gençler ise sınav ile alınır.

 23 Nisan 1911 tarihinde çıkarılan padişah nizamnamesi ile tatbikatı baytariye memurlarının yapacağı işler ve alacağı ücretler tespit edilir. Yine o dönemde 9 Mayıs 1911 tarih ve 107 numaralı “Tezkere-i Samiye” ile askere gideceklerin tecilleri bile yapılır.

Oldukça geniş ve zengin ders programları ile donatılan okul, iki yıl süren mesleki eğitim sonunda 1912 yılında “Tatbikat-ı Baytariye Memuru” olarak ilk mezunlarını verir.

 Okuldan mezun olan meslektaşlarımız Osmanlı coğrafyasının değişik yörelerinde “tatbikat-ı baytariye memuru” olarak göreve başlatılır.  Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama-serumlama başta olmak üzere diğer koruyucu ve tedavi edici tedbirlerin bizzat uygulanmasında çok başarılı hizmetler vererek hayvan hastalıklarının kısa sürede söndürülmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Sonrasında yapılan bir düzenleme ile “tatbikat-ı baytariye memuru” olan unvanları “Muavin Baytar” olarak değiştirilir.

Okulumuzdan 1914 yılına kadar 270 kişi “Muavin Baytar” olarak mezun edilir. Balkan Savaşlarının başlaması nedeni ile okul mezunlarından 200 kişi “mülazım-ı sani” (teğmen) rütbesi ile orduya alınır. Kurtuluş Savaşına katılan 200 meslektaşımızdan 14’ü şehit olur. 1912’de başlayan 1.Balkan Savaşı nedeniyle okulun öğretmenleri askere alınır. Bu sebeple mesleki eğitim programlarında aksamalar meydana gelir ve okulda eğitime ara verilir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında orduda süvari birliklerinin hizmetinde bulunan atlarda, şarbon ve at vebası hastalığı görülmesi ülkemizde büyük panik yaratmış olup bu zor şartlar altında Fransa'dan temin edilen şarbon ve at vebası aşıları, muavin baytarlar tarafından başarıyla uygulanmıştır. O günün şartlarında büyük ehemmiyet taşıyan süvari birliklerinin atları, şarbon ve at vebası hastalığı tehlikesinden meslektaşlarımızın üstün çaba ve gayretleri ile kurtarılmıştır.

Meslektaşlarımızın Kurtuluş Savaşı yıllarında şarbon ve at vebası hastalıklarına karşı verilen mücadele sürecindeki çalışmaları ve elde edilen başarılarının Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından takdir edildiğini, rahmetle andığımız efsane genel başkanımız Sebahattin TURAY, birçok sohbet ve toplantıda dile getirmiştir.


Okul mezunlarına verilen bir hak üzerine 1924 yılında isteyen muavin baytarlar, “Baytar Mekteb-i Alisi”ne  kayıt yaptırarak eğitimlerini devam ettirirler.

 Türkiye'de Yüksek Ziraat Enstitülerinin tesis hazırlıkları yapılırken, ziraat mekteplerinin eğitimine son verilmiş ve bu mekteplerin öğretmenlerinin Almanya'ya gönderilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu arada Erzincan'da bölgesel olarak açılan Ziraat Okulunun da kapatıldığı, okul binasının boş kalmaması ve öğrencilerin yatılı okul masraflarının karşılanması için ayrılan ödeneğin boşa gitmemesi düşüncesiyle o günkü olanaklardan yararlanılarak dönemin iktisat vekili tarafından 1928 yılında "Sıhhiye-i Memur Mektebi" açılmıştır.

Orduda sıhhiye ve nalbant erliği yapmış olanlarla köy ve kırsal hayata alışkın okuryazar gençlerin öğrenci olarak okula alınması prensip olarak kabul edilmiştir. Okulun müfredat programı belli bir yasaya bağlanmamış, tamamen öğretmenlerin inisiyatifine bırakılmıştır.

Öğrencilere aşı ve serum uygulaması ile bazı hayvan hastalıkları öğretilmiştir. Bu faaliyetlerle yakından ilgilenen dönemin İzmir Veteriner İşleri Müdürü Adil YERGÖK'de teşebbüse geçerek, masrafları İzmir Özel İdare Muhasebesinden ödenmek suretiyle bölgenin ihtiyacı olan personeli karşılamak amacıyla, Bornova Ziraat Mektebinde bir “Sıhhiye-i Memur Mektebi” açılmasını sağlamıştır. Bu okuldan mezun olacakların maaşlarının da İzmir Valiliği tarafından karşılanması öngörülmüştür. Bu okul yalnızca bir dönem mezun verdikten sonra kapatılmıştır.

Diğer taraftan Erzincan Sıhhiye-i Memur Mektebi 1928-1929 yıllarında iki dönem mezun verdikten sonra öğrencilerin daha kapsamlı ve daha bilinçli yetiştirilmesi düşüncesinden hareket edilerek kapatılmıştır. Bu okulun öğrencileri 1930 yılında İstanbul Selimiye'deki “Yüksek Baytar Mektebi” bünyesinde açılan “Küçük Sıhhiye-i Hayvaniye Memur Mektebi”ne gönderilmiştir. Bu mektebe ortaokul mezunu olanlardan sınavla seçilen öğrenciler alınmıştır. Ülkede hayvancılık sektörünün acilen uygulama elemanına ihtiyacı olduğu için öğrenciler Yüksek Baytar Mektebi öğretmenlerinden branşlarına göre ders almışlardır. Bu sürede okutulan derslerin bir kısmı hariç  diğerleri öğrencilere  ders olarak okutulmuştur.

          Ancak 1933 yılında Ankara Veteriner Fakültesinin açılmasıyla, Yüksek Baytar Mektebindeki öğretmen kadrosunun çoğu Ankara'ya gitmiş, geri kalan öğretmenler aynı okulda ders vermeye devam etmişlerdir. Bu yeni dönemde okul müdürlüğüne anatomist Ahmet Hamdi ESGÜN atanmış ve yeni bir anlayışla "Hayvan Sağlığı Memurları Mektebi" olarak 2 yıl süreli eğitim ve öğretime devam edilmiştir. Müstakil eğitime rağmen 1937 yılına kadar okulun yasal varlığı bir nizamnameye bağlanmayıp dersler belli bir program çerçevesinde okutulmadığından ve öğretmenlere ders saati hesabıyla ders ücreti ödeme sistemi uygulandığından derslerin haftalık saati zamanla gereğinden fazla olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi için 1 senelik okul süresi, önce 18 aya, sonra da 2 seneye çıkarılmıştır. Bazı kesimlerce bu sürenin azımsanarak eğitim süresinin 3 yıla çıkarılmasına uğraşılmış, bu düşüncenin aksine 2 senelik eğitimi de çok görenler olup eğitim süresi tartışma konusu yapılmıştır.

          Çağdaş eğitimi savunanların da gayretleriyle 1932-1935 yılları arasında bu okula 2 dönem kız öğrenci alınmış olup bu dönemlerde okuldan 10 kız öğrenci mezun olmuştur.

         

Daha sonraki süreçte 1937 yılında yürürlüğe giren 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Teşkilat Kanununun 9. maddesiyle, Veteriner İşleri Umum Müdürlüğünün vazifeleri çerçevesinde, "Hayvan Sağlığı Memurları Mektebi" açmak ve bu unvanla memur yetiştirmek görevi Veteriner İşleri Umum Müdürlüğüne verilmiştir.

3203 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten 4 yıl sonra 28 Mayıs 1941 tarihinde 15799 Sayılı Kararname ile yürürlüğe giren “Hayvan Sağlığı Memurları Mektebi ve Buradan Mezun Olan Memurların Vazifeleri Hakkındaki Nizamname”yle okulun statüsü, teşkilatı, tedrisatı, okula kabul şartları, sınav ve sınıf geçme usulleri tespit edilmiş olup bu usuller 1941 yılından itibaren uygulanmıştır.

         Kaliteli eğitim sonucunda, usta meslek erbabı yetiştirilmesi için şartlar çok ağır hazırlanmış ve uygulanmıştır. Öğrenci alımında %1'lik dilime girenler alınmış olup günlük 8 saat ders uygulaması, sabah akşam toplam 3 saat zorunlu etüt saati konularak günün yarısı zorunlu olarak eğitime programlanmıştır. Sınıf geçmeler tamamlandıktan sonra tüm sınıflarda görülen mesleki derslerden  yazılı, sözlü ve uygulamalı okul bitirme sınavları zorunlu tutulmuştur.

          Böylece lise çağına gelmiş en zeki öğrenci gruplarına yüksek kaliteli mesleki eğitim ve uygulama yaptırılmıştır. Okulun tahsil derecesinin tespiti için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapılmış, mesleki derslerin yanı sıra yabancı dil ve diğer lise kültür dersleri müfredata alınmıştır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi sebebiyle okula olan taleplerin artması sonucu, Tarım Bakanlığının “22 Ekim 1949 tarih ve 13287/59512 Sayılı Genelgesi”yle, okulun öğrenci mevcudu 1949 yılından itibaren 100 kişiye çıkarılmıştır.

Devam eden yıllarda bu okuldan mezun olup çalışma hayatına atılan çalışanlardan ve bugün için aramızda olmayan rahmetli Halit GÜZİNLER, Hüseyin SARISAKAL ve Halil GÜVENÇ  tarafından 1952 yılında mesleki sorunların daha düzenli, sistemli, tek merkezden ve örgütlü bir biçimde ele alınması amacıyla bu mesleğin tek örgütü olan, "Hayvan Sağlığı Memurları Okulunu Bitirenler Derneği" 24.09.1952 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurucu üyelerimizden  Halil GÜVENÇ, derneğimizin ilk genel başkanı olarak görev almıştır. Daha sonraki yıllarda örgütsel mücadelenin daha etkin ve merkezi odaklı yapılabilmesi için dernek genel merkezi 1962 yılında Ankara'ya taşınmıştır.

          Örgütlenme yapısını güçlendirmek için 1965 yılında “Hayvan Sağlığı Memurları Sendikası” kurulmuş, derneğin tüm üyeleri aynı zamanda sendikaya da üye olmuşlardır. Sendika titiz tutum, davranış ve idari yapısıyla, ilk ve örnek memur sendikalarından birisi olmuştur.

          1966-1967 döneminde okulun eğitim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Ancak uygulayıcı mesleki elemana daha fazla ihtiyaç hasıl olması nedeniyle İstanbul Selimiye'den sonra, Samsun ve Konya'da iki yeni okul daha açılmıştır. 1969 yılında Samsun, 1970 yılında Konya ilk mezunlarını vererek o yıllarda ülkemizde yeniden görülen sığır vebası hastalığı mücadelesinde ve aşılamasında âdeta Tarım Bakanlığı’nın isimsiz neferleri olup büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

          1971 yılının şartlarında çıkarılan yasa hükümlerine göre, memur sendikalarının kapatılmasıyla,  sendikamızın faaliyetine son verilmiştir. Aynı meyanda örgüt yapısına sahip derneğimiz, 1971 yılında 500 civarında fedakâr üyenin kişisel katkılarıyla satın alınan ve bugün için de derneğin genel merkezi olan Ankara'daki hizmet binası 14 Şubat 1971 de Tarım Bakanı İlhami ERTEM tarafından  törenle açılmıştır, halen aynı binada hizmet vermeye devam etmektedir.

          Ancak ne yazıktır ki o günkü mevzuatta "hayvan sağlığı memurları yalnız başına sığır vebası aşısı yapamaz" ibaresi geçiyordu. Mevzuattaki bu yasal engelden dolayı sığır vebası aşılaması o yıllarda bakanlığın yazılı emirleriyle yine meslektaşlarımıza yalnız başlarına yaptırılmıştır.

          Daha sonraki yıllarda Isparta Şarkikaraağaç'ta ve Malatya'da iki okul daha açılarak okul sayısı beşe çıkarılmıştır. Malatya’daki okul 1973 te  açılmış ilk mezunlarını 1976 da vermiş aynı yıl okul kapatılmış ve öğrencileri Selimiye ve Samsun okullarına nakil edilmişlerdir.Şarkikaraağaç okulu 1974-1975 öğretim yılında açılmış, üç yıl amacı doğrultusunda eğitim yaptıktan sonra 1978 yılında okul kapatılmış, alt yapısı El Sanatları Eğitim Merkezi olarak değerlendirilmiş ve öğrencileri başka okullara nakledilir. Okul 1983-1984 öğretim yılında yeniden ilk açıldığı şekle dönüşmüş, 2005 yılına kadar öğrenciler eğitimlerine devam etmişlerdir. Yine aynı meyanda Kars-Arpaçay ve Gaziantep-Nizip ilçelerinde açılan iki okul da açıldıktan sonra değişik nedenlerle kapatılmıştır.

          İstanbul Selimiye'deki okul ise 1978-1986 döneminde İstanbul Veteriner Fakültesine tahsisi sebebiyle öğrenime bir süre ara vermiştir. Aynı biçimde Konya’daki okul da Konya Veteriner Fakültesi kendi kampüsüne taşınıncaya kadar, Veteriner Fakültesi öğrencilerine hizmet etmiştir. Bu okullarımızın içerisinde eğitime başladıktan sonra hiç ara vermeyen ve kapanmayan iki okul Samsun ve Konya'daki okullardır.

           Selimiye Okul Müdürleri Dr. Ekrem VARDAR ve Celal CEBECİ ile Samsun Okul Müdürü Mustafa AYDIN, Konya Okul müdürü Nejat GÜVENSOY, Müdür Yardımcısı Vahap Bayram,İbrahim AKMAZ, Şakirkaraağaç Okul Müdürü Mustafa KADIOĞLU,Müdür Yardımcısı Askeri DOĞAN ,uzun yıllar  görevlerini sürdürerek unutulmazlar arasına girmişlerdir. Okullar içinde Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesinde 36 yıl boyunca idareci ve öğretmen olarak görev yapan Mehmet BİLGİN en uzun görev yapan öğretmen unvanı ile mezun ettiği öğrencilerin gönüllerinde unutulmaz bir yer edinmiştir.

               Veteriner sağlık teknisyenliği ve suni tohumlama hizmetleri Türkiyede 1930 yıllarda kıvırcık koyunlarının merinos ırkına melezlemesi, 1935 lerde ise Boz ırk sığırlarının İsviçre esmerine melezlemesi ile başlayan suni tohumlama hizmetleri ikinci Dünya savaşı ile sekteye uğrasa da 1948 de koyunlarda 1949 yılın dada sığırlarda tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihlerden beri suni tohumlama hizmetleri Kamu eli  ile  Veteriner Sağlık Teknisyenlerince başarılı bir şekilde yürütülmüştür.1985 yılından itibaren ise Kamu yanında serbest Veteriner Hekimlerce de suni tohumlama hizmetleri devam ettirilmiştir.

             2000 yılların başlarına kadar gerek tur sistemi gerekse ihbarlı tohumlama ekipleri ile suni tohumlama hizmetleri Veteriner Sağlık Teknisyenlerince başarılı bir şekilde sürdürülmüştür. Bakanlığın tur sisteminden vazgeçmesi ve tamamen özel sektöre bırakılan ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin bu hizmetten uzaklaşması sonucu suni tohumlama da  başarı ve döl tutma oranlarında da ciddi düşüşler yaşandığı gözlenmektedir.Asli işi suni tohumlama olan Suni tohumlama teknisyenlerinin bu alanda oldukça profesyonel bir şekilde başarılı gebelik elde ettikleri bilinmektedir.

              Bu kapsamda hayvancılığı gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi suni tohumlama hizmetlerinin bu alanda eğitim almış suni tohumlama üzerinde uzmanlaşmış Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerince bağımsız olarak yapılmasının bu alanda başarılı sonuçlar getireceği düşünülmektedir.

           3203 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılarak yerine, 6 Mart 1985 tarihinde 3161 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğince, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden yapılandırılan bu okulların adı “Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek  Lisesi” olmuştur.     

         Okullarımızın bu şekilde adlandırılmasıyla birlikte uzun yıllar devlet memurları kadrosundaki sağlık hizmetleri bölümünde "Hayvan Sağlığı Memuru" olan unvanımız, VESTED yönetimleri ve meslektaşlarımızın gayretli mücadelesi sonucu, 18 Haziran 1985 tarihinde yayınlanan 85/9591 sayılı kararname ile çalışanların mesleki unvanı “Veteriner Sağlık Teknisyeni” olarak değiştirilmiştir.1988 yapılan düzenleme ile okullarımız “Veteriner Sağlık Meslek  Lisesi” olarak adlandırılmıştır.

         Bu değişiklikler mesleğimizin yeni bir ivme kazanmasına neden olmuştur. Bu dönemden sonra okullarımız Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED)'in girişimleri sonucu, merkezi sistemle öğrenci alımına başlamıştır. Böylece merkezi sınav sisteminden sonra başarılı öğrencilerin okullara katılımları sağlanmıştır. Mezun olanlar arasında üniversiteye giren veteriner sağlık teknisyeni sayısı da artmıştır. Hukuk, iktisat, işletme, mühendislik, veterinerlik, tıp ve diğer birçok dalda eğitim görmüş olan meslektaşlarımız VESTED ile bütünleşmiş ve bağını koparmamıştır. Bu durum meslek camiamıza ayrı bir mutluluk ve gurur vermektedir.

         1988-1989 eğitim öğretim yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında   yapılan protokol ile  Kara Kuvvetleri Komutanlığının  ihtiyacını karşılamak için  Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesinde  dört  eğitim öğretim yılında toplam 40 öğrenci alınmış,Veteriner Teknisyen Atsubay  olarak mezun olmuşlardır. Meslektaşlarımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde  Veteriner Teknisyen Atsubay kadrolarında  halen görev yapmaktadırlar.

           Hayvancılık sektörünün vazgeçilemez bir parçası olan meslek mensuplarının mesleki bilgilerini geliştirmek, teknoloji ve yeni gelişmelere uyumlarını sağlamak amacıyla, anlam verilemeyen tüm engellemelere karşın,  zamanın tarım bakanları Sayın Necmettin CEVHERİ, Refaaddin ŞAHİN, Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Yılmaz BÜYÜKERŞEN ve Akar ÖCAL başta olmak üzere, o dönem derneğin genel başkanlığını yürüten Sayın Adnan Korkmaz başkanlığındaki VESTED yönetimi ve diğer katkı verenlerin gayretleri sonucu 1994 yılında, "Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans" hakkı verilmiştir. ÖSYM tarafından yapılan sınavda, 13.000 teknisyen arasından ilk üç sırayı veteriner sağlık teknisyenlerinin alması bu meslek camiasının ayrıca gurur kaynağı olmuştur.

          Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde iki yıl eğitim süresi olan Veteriner Sağlık Ön Lisans programına 1995 yılında başlanılmış, 1997 yılında ilk mezunlar diplomalarını, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL ve Rektör Sayın Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in elinden almışlardır. En yüksek diploma derecesindeki ilk on kişi arasından yedi kişinin veteriner sağlık teknisyeni olması meslek camiamız için ayrı bir onur kaynağı olmuştur. Diploma töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL’in “Üniversiteler okul açar, kayıt için öğrenci aramaya başlar. Oysa sizler bunun tersini yapmışsınız. Tarım Meslek Liselerinden mezun teknisyenler arasından 13.000 teknisyen için eğitim talebinde bulunmuşsunuz. Bölümlerinizi açtırmışsınız. Çok büyük çoğunluğunuz üstün başarı ile diploma almaya hak kazanmışsınız, hepinizi kutlarım.” sözleri,  meslek örgütümüzün bu konudaki haklılığının gerekçesi olarak herkesin hafızlarına kazınmıştır.

2006 yılında 5450 sayılı kanun ile okullarımız Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Okulların müfredatları VESTED yönetiminin yakın takibi ve katılımıyla 2008 yılında yeniden düzenlenmiştir.

               “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanu”na göre meslektaşlarımız hayvan hastalıklarında teşhis ve tedaviye yardımcı olan, hayvan ıslahına yönelik çalışmalarda bulunan, hayvan aşılaması, kimliklendirme, suni tohumlama yapan, klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, kendi alanında yetiştiriciyi bilgilendiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan,  mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli elemandır.

          Veteriner sağlık teknisyenlerinin fiilen yapacağı görev konularının eğitim sistemleri yeniden güncellenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak İstanbul Selimiye, Samsun, Konya, Erzincan, Malatya, Bursa, Seydişehir ve Van'daki okullarımız "Tarım Anadolu Meslek Lisesi - Veteriner Sağlık" adı altında eğitim ve öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Selimiye  ve Samsun okullarımız  Anadolu  Tarım Meslek Lisesi statüsünde olup kız öğrenci de kabul etmektedir. Daha sonra okullarımız  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitimlerine devam etmektedirler.

          Son yıllarda meslek liselerimizin çoğalması ve müfredatının değiştirilmesi, yetkili branş hocalarının olmaması bir mesleğin yok olmasına sebep olması mesleğimiz ve ülkemiz adına son derece düşündürücüdür!

         Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım meslek liselerinde hayvan sağlığı programı ile devam eden veteriner sağlık teknisyenliği eğitiminin daha verimli hale gelmesi amacıyla 2022 yılında Milli Eğitim ve Tarım ve Orman Bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, imzalanan protokolü “Tarım liselerimizin birlikte müfredatının güncellenmesi ve son teknoloji uygulama laboratuvarlarının tesisi,

Tarım ve Orman Bakanlığının önceliklerine göre eğitimin yeniden dizaynıyla ilgili çok kapsamlı bir iş birliğine adım attık. Aynı zamanda bu liselerimizin uygulama alanı olan 4 milyon metrekarede de AR-GE merkezleri kurarak tarımla ve hayvancılıkla ilgili yeni yaklaşımları uygulamalı bir şekilde gerçekleştirme imkânına kavuşmuş olduk." şeklinde özetlemiştir. Bu her iki bakanlık arasında imzalanan protokolün uygulamasıyla ilgili bir çalışma henüz görülmemiştir.

           Bugüne kadar mezun olan ve bugünden sonra da mezun olacak her meslektaşımız, bu mesleğin mensuplarının her türlü hak ve yetkileri için bir araya geldiği tek örgütü olan ve genel merkezi Ankara'da bulunan "Veteriner Sağlık Teknisyenleri-Teknikerleri Derneği"nin kayıtlı ve gönüllü üyesidir. Bu dernek üyeleri, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30.000 kişilik bir aileye karşılık gelmektedir.

             2007 yılından bu yana ülkemizde her yıl ekim ayının ikinci haftasında kutlanan Ulusal Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası 1994’te ilk olarak A.B.D. ve Kanada’nın ardından Avrupa ve tüm dünya ülkelerinde de kutlanmaya başlanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde  bu günün, haklarımızın verildiği ve taleplerimizin karşılandığı bir hafta olmasını arzu ediyoruz.

Türkiye hayvancılığının gelişimi için hayvan sağlığı alanında mücadele eden ve bu mesleğe gönül veren kitlesel bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de sürecektir. Bu nedenle mesleğimiz ve onun çatısı olan derneğimiz,  ülke hayvan yetiştiriciliği, koruyucu hayvan sağlığı ve ıslahına yönelik çalışmalarına, ülke hayvancılığının gelişimine her dönem katkı sunduğu gibi gelecekte de katkı sunmaya devam edecektir

Veteriner sağlık teknisyenleri ülkemizin dört bir yanında, en ücra köşesinde hayvancılık sektörünün vazgeçilemez unsurlarıdır. Yükseköğrenim görerek unvan değiştirenler halen Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli kademelerinde ve yönetici kadrolarında  görev yapmakta olup mesleğimizi en iyi şekilde  temsil etmektedirler.

 Ülke hayvancılığı ileri seviyeye taşınmak isteniyorsa bunun yolu, gerek kamuda gerekse de özel sektörde daha fazla veteriner sağlık teknisyeni istihdam edilmesiyle mümkündür. Hayvancılık sektörü açısından mesleğimizin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hak ettiği yerlere gelmesi konusundaki kararlılığımızı ve mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz.

              VESTED; insan, hayvan ve çevre sağlığına büyük katkısı olan meslektaşlarımızın her türlü haklarını bütün platformlarda temsil etmektedir. Siz değerli meslektaşlarımızın katılımlarıyla  değerli büyüklerimizden aldığımız emaneti daha ileriye kararlılıkla taşıyacağız.           

ABDULLAH İPEK
VESTED GENEL BAŞKANI

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği KVKK Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam