DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

                MADDE 1- Derneğin adı VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ’ dir. Kısaltılmış adı VESTED’dir.

                Derneğin merkezi Ankara’da olup, illerde şubeler veya temsilcilikler açabilir.

                DERNEĞİN AMACI

                MADDE 2- Atatürk ilkeleri, insan hakları evrensel beyannamesi ile anayasamızın ulusal, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsamı içinde; üyeler arasında iktisadi, mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda gelişme, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin mesleki ve sosyal yönden günün koşullarına uygun bir şekilde yetiştirilip hazırlanmasına yardımcı olur. Bu amaçla;

a) Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üyelerin kazanılmasına çaba sarf eder,

b) Dernek içinde oluşturulacak seçimli kurallar yada uzman kişiler aracığı ile araştırma inceleme ve etütler yaptırarak yaptırarak, bu konuda öneri ve dilekleri saptar.

c) Amaç ve hizmet konuları ile Merkez şubelerinde gelir sağlayıcı ve arttırıcı projeler için; iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar ve çalıştırır. Lokal açmak ve üye tüketim kooperatifleri de bu madde kapsamında gerçekleştirilir.

d) Genel Merkez ve bağlı kuruluşları için hizmet konutları gibi taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir,işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

e) Mesleki çalışma sahası olan Hayvan Sağlığı, Hayvan ıslahı, hayvansal gıda üretimi, su ürünleri üretimi konularında Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin tanıtımını sağlar. Bu tanıtım Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin hizmet bazında bağlı bulunduğu organlar olacağı gibi, diğer iç ve dış kaynaklı kamuoyunda da yapılır. Bu amaçla mesleki ve kültürel yayınlar hazırlar ve yayınlar. Toplantılar, kurslar, seminerler festival ve gösteriler düzenleyebileceği gibi bu bağlamda örgüt dışındaki diğer kuruluşların her türlü mesleksel ve toplumsal hareketlerine katılarak üyelerin bilgi görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlar.

f) Yasalara uygun olarak yardım ve bağış alır, verir. Dernek statüsünü zedelememek amacı ile her türlü koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

g) Amaç ve hizmet konumlarına giren diğer hizmetleri uzman kişilerin vereceği raporlar dahilinde yerine getirmek için çalışmalarda bulunur.

h) Üyelerin mesleki, demokratik, ekonomik ve sosyal haklarını savunur ve sorunlarının çözümü için çalışmalarda bulunur.

             (*)    Medeni Kanun 54. madde

ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

                MADDE 3-A- Medeni kullanma ehliyetine sahip Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek okullarını ve diğer eşdeğer okulları bitirenler (Laborant Meslek Liseleri, yurt dışında dengi okulları bitirenler dahil) üye olabilirler.

                Ancak; 04.10.1983 tarih ve 2098 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesinin 2-3 numaralı bentlerinde gösterilenler, diğer kanunların Derneklere üye olamayacağı yazılı kişiler ve okul öğrencileri üye olamazlar.

                Üye olabilmek için Derneğe yazılı başvuruda bulunurlar. Bu başvurular Dernek yönetim kurulunca en geç otuz (30) gün içerisinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak müracaat sahibine yazılı olarak duyurulur.

                Dernek asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

a) Asil üye Derneğe kayıtlı üyedir.

b) Fahri üye Derneğe hariçten yararı dokunan kişilere Dernek Yönetim Kurulunca fahri üyelik unvanı verilir. Ancak bu üyelerin oy kullanma hakları yoktur. Bu üyeler istekleri ile Derneğe aidat ve bağış verebilirler.

B- a) Üyelikten Çıkmak;

                Ölüm ve üyelikten ayrılma isteği, üyeliğin sona ermesi demektir. Dernek Genel Başkanlığına yazılı olarak ayrılma talebinde bulunanlar, Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. ÖLENİN mali sorumluluğu ölümün vukuu bulduğu tarihte, herhangi bir AYRILMA İSTEĞİNDE bulunan üyenin mali sorumluluğu ise, ayrılma dilekçesinin verildiği çalışma döneminin sonunda biter. Kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma dönemlerine ait tüm ödentiler yasal olarak alınır.

b-) Üyelikten çıkarılma: Aidatlarını kesintisiz (8) sekiz ay ödemeyen üyeler Dernek Yönetim Kurulunca uyarılır ve verilecek (2) iki aylık süre sonunda aidatını ödemediği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Ayrıca Dernek amacına aykırı faaliyette bulunanlar, Dernek organlarının ve temsilciliklerinin onanmış kararlarına uymayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu kararlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Çıkarılan üyelerin Genel Kurula itiraz etme hakları vardır. Genel Kurul kararı kesindir.

Aidatlar

                MADDE 4- Aidatlar iki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul tarafından belirlenir.

                Yeni üye olanlardan bir defaya mahsus olmak üzere 3 (üç) aylık aidat tutarı giriş aidatı alınır. Yeni üye olanlardan yıllık aidatının 1/3’ü peşin olarak alınır.

                Aidatlar üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak toptan ödenebilir.

 

                DERNEK ORGANLARI

                MADDE 5- Dernek organları;

a)       Genel Kurul

b)       Yönetim Kurulu

c)       Denetleme Kurulu

d)       İl Şubeleri’dir .

GENEL KURUL OLUŞUMU

MADDE 6- Genel Kurul Derneğin en yüksek ve kesin karar organı olup, Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin toplamından oluşur, iki yılda bir Nisan-Mayıs ayında normal olarak toplanır.

Yönetim ve Denetleme Kurallarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin 1/5’inin yazılıisteği üzerine de her zaman olağanüstü toplanabilir.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun talebi veya üye sayısının 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir (1) ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisi mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak Genel Kurulu toplantıya çağırılması konusunda karar alınmasını isteyebilirler. Genel Kurul Mahkemece tayin edilecek üye üç kişilik heyet tarafından toplantıya çağırılır.

ÇAĞRI USULU

                MADDE 7- Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini  hazırlar. Genel Kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Bu çağrıda 9. maddede belirtilen çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantıya katılacak üyelerin listeleri, toplantının yapılacağı tarihten en az 15 gün önce mahalli mülki amirliğe yazılı olarak verilir.

Çoğunluğun sağlanamamasından başka bir sebeple toplantının geriye bırakılması halinde sebepleriyle birlikte toplantı ilanının yapıldığı gazetede tekrar ilan edilerek üyelere duyurulur. Bu takdirde geri bırakma tarihinden itibaren toplantının (2) iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu durum ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre üyelere duyurularak yine mahallin mülki amirliğine bildirilir.

MADDE 8- Genel Kurul toplantıları Dernek Genel Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

GENEL KURUL YETER SAYISI

MADDE 9- Genel Kurul yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda aynı çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 10- Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

9. maddede belirtilen tam sayı sağlanırsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 11- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Her üyenin Genel Kurulda bir (1) oy hakkı vardır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 12- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır;

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporların görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması, mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7) Derneğin feshedilmesi,

8) Derneğin çalışmalarından ötürü kendisine ödeme yapılacak Yönetim Kurulu üyeleri veya Dernek üyeleri ile ücretli olarak istihdam edilecek kimselerin atanmaları konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

9) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 13- Yönetim beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu gizli oy ve açık tasnifle Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olması halinde yerine yedek üyelerin çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç (3) defa özürsüz olarak katılmayan, bir yıl içerisinde düzenlenen toplantıların yarıdan bir fazlasına özürlü veya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine Yedek üyelerden ilk sıradaki göreve çağırılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

1- Derneği temsil etmek ve Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2- Dernekler yasası  ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

3- Dernek ve Tüzük amaçları doğrultusunda; üyelik ve üyelikten çıkarılma konularına karar vermek.

4- Genel Kurul toplantılarının tarihi, yeri, şekli ve gündemini saptamak.

5- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak, bilançoyu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

6- Tüzük değişikliği tekliflerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

7- Bütçeye uygun olarak Dernek giderlerini yapmak.

8- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve görevlerine son vermek.

9- Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak (Danışma kurulu, yayın ve derleme kurulu, inceleme ve araştırma kurulu, uzmanlar kurulu) komiteleri oluşturmak. Kurulların önerileri ve raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.

10- İktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, lokal ve tüketim kooperatifleri gibi kuruluşların kurulmasına,yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

11- Derneğin temsil etmiş olduğu topluluğun ekonomik, demokratik ve sosyal yönden çağdaş ihtiyaçlarını belirten toplumsal ve bilimsel içerikli; kitap, gazete, dergi vb. yayın organlarını çıkarmak.

12- Geçen dönem sorumluluklarından derneği teslim almak ve aynı sorumluluklar içinde gelecek dönem yöneticilerine devir etmek.

13- Gerekli görüldüğü illerde yapılan müracaatlar üzerine Derneğin şubesini açmak, şube kurucular kuruluna yetki vermek ve kuruluş için atama yapmak.

14- Dernek, Tüzük, amaç ve Genel Merkez yönetim kurulu kararlarına aykırı davranan şube yönetim kurallarını görevden almak, yerine 3 (üç) kişilik geçici yönetim kurulu atamak.

15- Üyelerin sahip çıkmayarak çalışmaları duran şubelerin kapatılmasına karar vermek.

16- Maddi olanaklar ölçüsünde Yönetim Kurulu, ölen üyelerin ailelerine yardım edebilir ve öğrenim sebebi ile meslekten ayrılan, ileride mesleğe yararlı olabilecek üyelere öğrenim sürelerince kredi usulü yardım yapabilir.

17- Meslektaşlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak amacı ile iller yada bölgeler bazında bilimsel, toplumsal ve mesleki toplantılar düzenlemek.

18- Ülke genelinde Mesleki kuruluş günleri düzenlemek, bu sebeple eğlenceler, paneller vb. toplantılar düzenlemek.

19- Şube yönetmeliği hazırlamak.

20- Mesleğin en iyi şekilde icrası için ekonomik, sosyal ve hatta idari içerikli her türlü konularının çözüme kavuşturulmasında gerekli görülen tüm kuruluşlarla diyaloğa ve işbirliği içine girmek. Bu konuda gereken kararları almak veya diğer kurallara aldırtmak. Gerektiğinde bu konuda üyelerinin tümünden maddi ve manevi yardım istemek.

21- Dernek Tüzüğünün ve yasaların kendilerine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 14- Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu kendi arasından bir üyeyi Başkan, bir üyeyi Başkan Vekili, bir üyeyi Genel Sekreter, bir üyeyi Genel Sayman seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin Genel Başkanıdır.

Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü zamanlarda Başkanın daveti ile, bunun dışında ayda en az bir defa toplanır.

GENEL BAŞKAN :

MADDE 15- Genel Başkan her türlü kurum ve şahıslara karşı Derneği birinci derecede temsil eder.

Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Dernek çalışmalarının düzenli yapılmasını sağlar. Dernekte çalıştırılan memur ve hizmetlilerin birinci derecede amiridir.

Dernek Tüzüğünde ve mevzuatta kendisine düşen görevleri yerine getirir.

 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI :

MADDE 16- Genel Başkan Yardımcısı Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanın yerine görev ve yetkileri kullanır. Görevlerinde Genel Başkana yardımcı ve sorumludur.

GENEL SEKRETER :

 

MADDE 17- Genel Sekreter Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak her türlü yazışmaları düzenli bir şekilde yürütür.

Dernek bürolarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Başkan ve Yönetim Kurulunca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

GENEL SAYMAN :

MADDE 18- Genel Sayman Derneğin para işlerinden birinci derecede sorumludur. Görev ve yetkileri şunlardır;

a) Derneğin gelirlerini, üye aidatlarını zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar, vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar.

b) Tutulması zorunlu defterlerin düzenli bir şekilde günü gününe tutulmasını sağlar.

c) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin Dernek tüzüğüne, bütçeye, Yönetim Kurulu Kararlarına, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yapar ve denetimini sağlar.

d) Derneğin bütün mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup, demirbaş defterlerinin tutulmasını sağlar.

e) Acil harcamalar için Dernek kasasında Yönetim Kurulu kararında belirtilecek miktarda para bulundurabilir.

f) Başkan ve Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapar.

MADDE 19- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde mevcut Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden bir kişinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesince seçilecek üç kişi tarafından Genel Kurul toplantıya çağrılır.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 20- Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca üyeler arasında seçilir.

                Yönetim Kurulunun işlemlerini, hesap ve harcamalarının Derneğin amacı tüzük ve genel hükümlerine uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunar.

                Denetleme Kurulu üç ayda bir toplanarak yapılan işleri ve kurula intikal edecek konuları inceleyerek sonuca bağlar. Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulun toplantıya çağırılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir. Yönetim Kurulunun bu isteğe uymaması halinde Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasını sağlar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRMESİ

MADDE 21- Dernek organlarının teşekkülünü takip eden 7 gün içinde seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihleri, iş ve ikametgah adresleri, Dernek Merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük Mülki Amirliğe bildirir.

İL ŞUBELERİNİN KUULUŞLARI, GÖREV, YETKİ VE ORGANLARI

MADDE 22- Tanımlama ve amaç itibari ile Deneğin Şubesi Genel Merkeze yasa ve Tüzük hükümlerince bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil bulunduğu yerde Dernek amaç ve çalışmaları doğrultusunda kendi Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, Genel Merkezle ilişkilerini ve karar yetkileri tüzük hükümlerince belirlenmiş, tüm ilişkilerden doğan hak ve borçlarından ötürü Genel Merkezin sorumlu olduğu Bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine kayıtlı ve orada Genel Merkezi temsil eden en büyük bir iç kuruluşudur. Şube kurabilmesi için o ilde en az 30 üyenin bulunması şarttır. Aynı ilde birden fazla şube açılamaz.

                Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda amaç dışı bir uygulama içine giremez. Girerse veya girdiği kuşkusu sezilirse derhal Genel Merkezin denetimine açılır. Genel Merkez; şube Genel Yönetim Kurulunun tüzük ve yönetim hükümlerine aykırı bulunduğu kararlarını gözden geçirip, doğrusunun yapılmasını isteyebilir. Tüzük ve yönetmeliğe aykırı olan işlemlerde şube ısrar ederse, karar; Genel Merkez Yönetim Kurulunundur.

                İllerde Şube Kuruluşu; o ilden en az altı aydır, oturan üyeler arasından en az üç üyenin dernek Genel Başkanlığına yazılı başvuruları ve Dernek Yönetim Kurulunun yetki vermesi ile kurulur. Yetki alan üç kişilik kurul o yerin mülki amirliğine kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve zanaatı, ikametgahı ve tabiyesi ve şube merkezi adresini 7 (yedi) nüsha tüzük ile birlikte başvuru yapılır. Şube başvurudan sonra en geç 3 (üç) ay içerisinde olağan Genel Kurulunu yapmak zorundadır. Şube kuruluş başvurusunda bulunan heyet olağan genel kurula şube yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

ŞUBE ORGANLARININ KURULUŞU

MADDE 23- Şube Organları

1-       Şube Genel Kurulu

2-       Şube Yönetim Kurulu

3-       Şube Denetleme  Kurulu veya Denetleyicisi

Şube organlarının oluşturulmasında, denekler kanunu, dernek tüzüğünde gösterilen dernek organlarının oluşmasındaki usül uygulanır. Ancak şube Genel Kurulu çağrıları gazete ilanı yerine, mahalli gazete veya mahalli imkan ve araçlarla yapılır.

Şubeler, Dernek Kurulunun yapılacağı yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Kurullarını iki yılda bir olmak üzere yapmak zorundadırlar.

MADDE 24- İl Şubeleri organlarının seçimi sonunda seçilen asil ve yedek üyeler 7 gün içinde 21. madde belirtilen bilgilerle o yerin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir.

İL ŞUBELERİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ, YETKİLERİ

MADDE 25- Şube Genel Kurulu;

a)       Şubelerin üyelerinden oluşur.

b)       Şubeler Genel Kurulu iki yılda bir Mart ayı içerisinde zorunlu olarak toplanır.

c)       Şube Genel Kurulu; Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğünde belirtilen tam yetkilere sahiptir. Şube yönetiminin bütün işlemlerini inceler ve karara bağlar.

d)       Şube organlarını seçer.

e)       Şube Genel Kurulu; şube yönetim kurulunun, denetleme kurulunun veya üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği ile olağan üstü toplanır.

f)         Çalışma dönemi; yönetim kurulu, denetleme kurulu ile çalışma raporları, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini görüşüp onaylar ve yönetim kurulu üyelerini aklar. Gelecek dönem bütçesini onaylar.

g)       Genel Merkezce belirlenen şube yönetmeliği amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görüş ve önerileri saptar.

h)       Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yapar.

MADDE 26- Şube Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulunca seçilen 5 (beş) asil, 5 (yedek) üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir üyeyi Şube Başkanı, bir üyeyi Şube Sekreteri, Bir üyeyi de Sayman olarak seçer. Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen Yönetim Kurulunun teşkiline ilişkin fıkra hükümleri şube yönetim kurulu içinde geçerlidir. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez gündemli olarak toplanır. Ancak olağanüstü durumlarda şube Başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı üçtür.

                Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;

                Şubeyi şube Başkanı veya görevlendirileceği bir üye ile temsil eder. Dernek amaçları içerisinde düzenlenen toplantılara katılarak şubeyi temsil etmek. Çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve çalışma raporu, dönem bilançosu, gelir-gider tablolarıyla gelecek dönem bütçesini hazırlayarak Şube Genel Kurulunun onayına sunmak. Şube personelini atamak ve gerektirdiğinde görevine son vermek. Bütçeye uygun olarak şube harcamalarını yapmak. Genel Merkez ve Şube Genel Kurulunca onaylanan kararları uygulamak. Şube gelirlerine ve üyelerin aidatlarını toplamak. Yeni üyelerinin kaydını yapmak. Şube yönetim kurumları Genel Merkez Yönetim Kurulu ile görüşerek, şubenin hesapları kontrol edildikten sonra karşılıklı para transferine karar verebilirler.

                Şube yönetim kurulları alınan karar doğrultusunda para transferlerini Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Genel Merkeze göndermek zorundadır. Ödentilerini iki defa üst üste göndermeyen şubeler hakkında Genel Merkez soruşturması açılır. Ancak zorunlu ve acil durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde Genel Merkez payı şubeye bırakacağı gibi, şubeye yardımda bulunabilir.

                Şube; üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal mesleki ve idari sorunlarının Genel Merkezin bilgisi dahilinde ilgili yerlere ulaştırır ve gerekli çalışmalarını yapar. Yasa, tüzük, şube yönetimliği ile Genel Merkez Yönetim Kurulu genelgeleri, duyuru ve direktifleri ile belirlenen diğer görevleri yerine getirir.

MADDE 27- Şube Denetçileri;

                Şube işlerini denetlemek üzere 30 ve daha fazla üyesi olan illerden üç asil, üç yedek, üye sayısı daha     az olan illerde bir asil bir yedek denetici seçilir.

                Denetleme kurulu şube işlemlerini denetlemede tüzüğün 20. maddesindeki görev ve yetkilere sahiptir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 28- Tüzük değişikliği teklifleri Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile mümkündür.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE KAYNAKLARI

MADDE 29- Derneğin Gelirleri;

a)       Üye aidatları

b)       Giriş aidatları

c)       Şube gelirleri

d)       Taşınır ve taşınmaz malların kira gelirleri

e)       Her türlü yayın ve piyango satışından elde edilen gelirler

f)         Her türlü koşullu ve koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar

g)       İktisadi işletmeler, lokal, tüketim kooperatifleri, dinlenme tesisleri, yardımlaşma sandığı ve vakıflardan sağlanacak giderler.

h)       Düzenlenecek balo, eğlence, konser, tiyatro,festival, sportif faaliyetler gibi etkinliklerden sağlanacak gelirler.

i)         Dernekler yasası kapsamında derneklerin kabul edileceği diğer gelir ve yardımlar.

j)         Dernek gelirleri Dernekler kanununun 63. maddesinde esaslara uygun olarak Genel Sayman ve Genel Başkanın imzalarını taşıyan Dernek mührüne havi makbuzlarla alınır.

k)       Dernek paraları Milli bankaların birisinde açılacak hesapta toplanır, ihtiyaca göre Yönetim Kurulunun alacağı karara uygun olarak harcanır.

l)         Yukarıda belirtilen maddelerdeki uygulama yöntemi şubeler içinde geçerlidir.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

MADDE 30- Dernek, Dernekler kanununun 62. maddesi uyarınca;

1- Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2- Karar Defteri; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar altı yönetim kurulunca imzalanır.

3- Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve  numarasıyla bu deftere kayıt olunur, gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

4- Gelir ve Gider Defterleri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerleri açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5- Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu defterlerin hepsinin noterden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 31- Derneğin feshi Dernek Genel Kurulunca her zaman karara bağlanabilir. Feshi, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunda belirtilen esaslara bağlıdır.

                Derneğin kendisinin feshe karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk sağlanmazsa Dernekler Kanununun 49. maddesi uyarınca yeniden çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararı bu kez hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyu ile alınması zorunludur.

                Derneğin feshi kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

                Fesih halinde Dernek malları, paraları, bütün hak ve alacakları Genel Kurulca alınacak karara göre Derneğin kendi bünyesi ile ilgili olarak kurulmuş veya kurulacak olan bir derneğe, kuruma devredilir.

                Fesih ve tasfiye işlemleri Hükümet Komiseri ile Maliye temsilcisinin gözetimi altında olmak üzere Genel Kurulca tespit edilecek üç kişilik tasfiye kurulunca yürütülerek buna ait tutanak ve belgelerde mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

TÜZÜĞÜN İLANI

MADDE 32- Dernek Tüzüğü Mülki amirlikçe incelenerek kanuna uygunluğu tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde bir gazetede yayınlanarak, yayının yapıldığı gazete nüshalarından beş nüshasının mahalli mülki amirliğe verilmesi zorunludur.

                Dernek ikametgahında yapılacak değişikliklerde aynı işleme tabidir.

MADDE 33- Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde Dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın katıldığı taraf çoğunluk sağlar.

                Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulda yapılacak ibra oylamasına katılamazlar.

MADDE 34- Dernek Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile 04.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 89. maddesine göre yardımlaşma sandığı kurulabilir.

MADDE 35- Bu Tüzükte gösterilmemiş olan konular Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve yürürlükteki mevzuata göre yürütülür.

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 36- Dernek İstanbul’da 1952 yılında kurulmuş olup, kurucuları;

                Halit GÜZİNLER: Mehmet oğlu 1337 Manisa doğumlu, memur, Çarşamba Fethiye caddesi Koltukçu sokak no: 2 de oturur. T.C.

                Hüseyin SARISAKAL: 1335 Niğde doğumlu Abdülhamit oğlu Erenköy Sahrayı Cedit Orta sokak no:32 de oturur. T.C.

                Halil GÜVENÇ: Mustafa oğlu, 1340 doğumlu, Tekirdağ Memur Taksim Turan caddesi, Fırın sokak, no:32/2 de oturur. T.C.

MADDE 37- İş bu Tüzük 37 maddeden oluşmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu tüzükte belirtilen Dernek, Hayvan Sağlığı Memurları Okulunu Bitirenler derneğinin devamı olup, 14.12.1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 13.12.1983 tarih ve KHK/183 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki KHK’nın 12/f maddesinde meslek okulunun adı Veteriner Sağlık Meslek Lisesi olduğundan Dernek ismi (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği-VESTED) bu şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu tüzük 04.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler kanununun geçici 1. maddesi gereğince verilen yetkiye dayanılarak Yönetim Kurulunca Tanzim edilmiştir.,

GEÇİCİ MADDE 3- Tüzüğün 2, 3 B-a, 4, 13, 22, 25, 26, 29. maddeleri 07 Mayıs 1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul kararı ile değiştirilmemiş olup, değişiklikler ilgili maddelere yeni şekli ile işlenmiştir.