İletişim Hattı +90 312 431 43 59
Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Hayvan hastalıklarında teşhis ve tedaviye yardımcı olan, hayvan ıslahına yönelik çalışmalarda bulunan, hayvan aşılaması, kimlikleme, suni tohumlama hizmetlerini yapan, klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, kendi alanında yetiştiriciyi haycan sağllığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan mesleki kanun tüzük yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli elemandır.

Veteriner Sağlık Teknikeri

Veteriner sağlık teknisyeni olmak şartı ile; A.Ö.F (Açık Öğretim Fakültesi) Laborant ve Veteriner Sağlık, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Besicilik gibi bölümlerden mezun olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri bu ünvanı alır.

İş Organizasyonu Yapmak

 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına İlişkin Önlemleri Almak
 • Çalışma Planı Yapmak
 • Araç, Gereç ve Ekipmanları Hazırlamak
 • Atıkları Depolamak
 • Soğuk Hava Deposundaki Materyallerin Kontrollerini Yapmak
 • Aşı, Serum, Biyolojik Maddelerin Özel ve Kamu Kuruluşlarına Dağıtımını Yapmak

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Etmek

 • Dezenfeksiyon yapmak
 • Epidemiyolojik Saha Çalışmaları Yapmak
 • Haşerelere Karşı İlaçlama Yapmak
 • Biyolojik Maddeleri Uygulamak
 • Veteriner Hekimin Reçete Ettiği İlaçları Uygulamak
 • İlaç Uygulanan Hayvanların Takibini Yapmak
 • Hastalık Materyali (Marazi Madde) Almak
 • Karantina/Kordon gibi mücadele yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak
 • Hayvan İtlaflarında Kontrolörlük Yapmak
 • Meme Hastalığı Kontrolü Yapmak

Koruyucu Aşılamaları Yapmak

 • Aşılama Öncesi Hazırlıkları Yapmak
 • Aşı Uygulamasını Yapmak
 • Aşılama Sonrası İşlemleri Yapmak

Suni Tohumlama Yapmak

 • Suni Tohumlama Öncesi Hazırlıkları Yapmak
 • Spermayı genital kanala vermek
 • Suni Tohumlama Sonrasındaki İşlemleri Yapmak
 • Embriyo Transferinde Veteriner Hekime Yardımcı Olmak

İşaretleme Yaparak Kayıtları Tutmak

 • İşaretleme Yapmak
 • Hayvanların Önsoy veya Soy Kütüğü Kaydını Tutmak
 • Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin Kayıtlarını Tutmak
 • Tohumlama Kayıtlarını Tutmak
 • Hastalık Çıkış Sönüş Evraklarını Tanzim Etmek
 • Muayene Edilen Hayvanların Kayıtlarını tutmak
 • Kayıtlı Hayvanların Bilgilerini Güncellemek (kesim, ölüm, satış gibi)
 • Gıda ile İlgili Evrakların Tutulmasını Sağlamak

Klinik İşlemlerde Veteriner Hekime Yardımcı Olmak

 • Muayene ve Tedavi İçin Hayvanları Hazırlamak
 • Hayvanlarda Pansuman Uygulamalarını Yapmak
 • Hayvanlara Serum Takmak
 • Operasyon Malzemesini Hazırlamak
 • Operasyon Yapılacak Hayvanı Operasyona Hazırlamak
 • Operasyon Esnasında Veteriner Hekime Asistanlık Yapmak
 • Operasyon Sonrası Hayvanı Gözlemek
 • Doğum İşlemlerinde Yardımcı Olmak

Eneme Yapmak

 • Eneme Öncesi Hazırlık Yapmak
 • Hayvana Eneme Yapmak
 • Eneme Sonrası İşlemleri Yapmak
 • Eneme Sonrası Komplikasyonlara
 • Müdahalede Veteriner Hekime Yardım Etmek

Hayvanların Dış Bakımlarını Yapmak

 • Bakım Öncesi Hazırlıkları Yapmak
 • Boynuz Köreltmek
 • Gaga kesimi Yapmak
 • Tırnak Bakımı Yapmak
 • Diş Bakımı Yapmak
 • Kuaförlük Hizmetleri Vermek

Klinik Teşhis ve Laboratuvar Analizleri İçin Materyal Almak

 • Kan Numunesi Almak
 • İdrar Numunesi Almak
 • Gaita Numunesi Almak
 • Froti Hazırlamak
 • Deri Kazıntısı ve Kıl Numunesi Almak
 • Kültür Numunesi Almak

Gıda Üretim ve Denetiminde Görev Almak

 • Gıda Üretiminin Süreçlerine Uygun Olarak Yapılmasını Takip etmek
 • Üretimde Kullanılacak Hammaddenin Kontrolünü Yapmak
 • Üretimde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin Uygunluğunu Sağlamak
 • Üretim Yerinin Temizlik ve Dezenfeksiyonunu Sağlamak
 • Anlaşmalı Yerlerin Periyodik Kontrollerini Yapmak
 • Hayvan Yemlerinin Üretim ve Hazırlanmasında Görev Almak

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Meslek ile ilgili hizmetiçi eğitim ve işbaşı eğitimi almak
 • Meslek ile ilgili toplantı, kurs, seminer, konferans, fuar, festival,yarışma vb. katılmak
 • Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri ve yayınları izlemek
 • Aldığı bu eğitimleri mesleki gelişmeleri çalışma ekibine aktarmak

Hayvan hastalıklarının varlığı; sektörde ciddi kayıplara neden olmakta, hem insan sağlığında olumsuzluklara yol açmakta, hem de hayvancılık sektörüne önemli bir ivme kazandırabilecek hayvan ve hayvansal ürünlerde verim kayıplarına neden olmakta, ihracat imkanlarını da ortadan kaldırmaktadır.

Özellikle Şap, Sığır Vebası, Tüberküloz ve Bruselloz gibi salgın hayvan hastalıklarının Türkiye'de endemik durumda olması ve hemen hemen tüm bölgelerden hastalık bildirimlerinin alınması ve 2005 yılının son çeyreğinde ve 2006 yılının başında ortaya çıkan Avian Influenza Türkiye'nin bu konuda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Kaçakçılığın önlenememesi ve hayvan hareketlerinin yeteri ölçüde kontrol altına alınmaması hem söz konusu hastalıklarla mücadeleyi kısıtlamakta ve hem de bunların yayılmasını hızlandırmaktadır.

Hayvan hastalıkları ile mücadele edecek, koruyucu önlemler alacak, salgın hastalıklarla mücadele edecek, önemli hastalıkların eradikasyonu ile yerli hayvanların ıslah edilerek verim düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir

İnsanlığın gıda ve giyecek ihtiyacı varolduğu sürece, hayvancılıkta varolmaya devam edecektir. Verim artışı ve ürün çeşidinin çoğalması ile ekonomik olarak üreticisine katkı sağlayacağından iyi bir planlama ile tarımsal sanayide varolacaktır. Bu da üretici ile birlikte sektörde çalışan veterinerlik, kimyasal sanayi, üretim ve pazarlama işinde çalışacak elemanlarına olan ihtiyacı arttıracaktır. Kalkınmakta olan ülkemiz için stratejik bir alandır.

6343 sayılı Veteriner Hekimliğinin Mesleğinin İcrasına dair kanununun 11. maddesi, 441 sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3285 sayılı Hayvan sağlığı zabıtası kanunu ve yönetmeliği, Hayvan sağlığı kabini açma yönetmeliği, hayvanları koruma kanunu, 5179 sayılı Gıda Yasası ve İlgili Yönetmelikler, 4631 sayılı Hayvan Islah Yasası ve Yönetmelikleri, Aşılama suni tohumlama küpeleme vs. ile ilgili yönetmelikler.

 • Baytar
 • Hayvan sağlığı memuru
 • Veteriner teknisyeni

Zoonoz hastalıklar (Bruselloz, Şarbon, kuduz,tavuk vebası, deli dana hastalığı gibi), bit , pire kene gibi parazitlere maruz kalma ve bu parazitlerin taşıdığı hastalıklara yakalanma (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi) Yapılan koruyucu aşılamalardan hastalık etkeninin bulaşması (bazı aşıların vücuda teması yoluyla) Hayvanların saldırısına maruz kalma, (ısırılma-tekme- boynuz darbesi-tırmalanma gibi), Uyuz,Mantar, Lumbago Bel ağrısı, Kist oluşumu, Romatizmal Hastalıklar, Solunum Yolu Enfeksiyonları,Yılan ısırmaları

Hayvan sevgisi olan, hayvanlardan korkmayan, bedenen sağlıklı, alerjik hastalılara dirençli, atletik yapıya sahip, açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen, köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen, iletişim yeteneği iyi olan, hayvan atıklarından, sekret ve ekstret gibi maddelerden rahatsız olmayan, ikna yeteneğine sahip kişiler olmalıdır.

Veteriner Sağlık Teknisyenleri, veteriner sağlık önlisans programına, meslek yüksek okullarına sınavlı/sınavsız girebilmektedirler. Sınavsız girdiği meslek yüksek okullarından dikey geçiş sınavı ile Veteriner Fakültelerine girebilmektedirler. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse özel sektörde görev alarak yetki ve sorumluluklarını yürütürler.

Açık ve kapalı alanda çalışmakta olup özellikle hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği kötü koşullarda, çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. Yine kayıt işlemleri hem büroda hem de hayvan barınaklarında yapılmaktadır. Çalışırken bireysel çalışıldığı gibi ekip çalışması da gerektirmektedir. Tecrübeli elemanlar ilgi birimlerde büro ortamlarında görev almaktadırlar.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık araştırma enstitüleri, Belediyeler, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, Arıcılık, At yetiştiriciliği, Özel veteriner klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan hastaneleri, Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri,Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda görev alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. Veteriner hekimlerle birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde çalışırlar. Hayvan sağlık kabini açabilirler.

Uluslar arası Standart

Meslek Sınıflama Sistemi (ISCO 88) : 3227

Uluslar arası Eğitim

Standartları Sınıflaması (ISCED 97) : 621

Kaynak

T.C. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi İş Piyasası İş Analiz Grubu Meslek Analizi

Hazırlayan

Mustafa Boz (08.10.2010)

"Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri, yardımcı sağlık personeli değildir. Başlı başına bir meslek mensubudur."

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği KVKK Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam